Všeobecné obchodní podmínkyToto jsou všeobecné obchodní podmínky serveru penizezaemail.cz, jehož provozovatelem je CU Investments LLC se sidlem 5348 Vegas Drive, 891 08 Las Vegas, NV, USA, které upravují práva a povinnosti mezi provozovatelem a Èlenem.
1. Èlenem se muže stát osoba starší 18ti let s ceským nebo slovenským obcanstvím
2. Èlen svou registrací a aktivací úètu souhlasí se všemi body tìchto všeobecných obchodních podmínek
3. Každý Ælen muže mít registraci pouze na jeden email, porušení tohoto vede ke smazání úctu a propadnutí provize
4. Èlen se zavazuje k odebírání obchodní sdìlení zaslaných pøes penizezaemail.cz
5. Èlen souhlasí, že minimální výplata provize je 1000Kè. Minimální výplata provize z doporuèených uživatelù je 3000Kè
6. Èlen muže kdykoliv požádat o smazání jeho úètu
7. Provozovatel se zavazuje k vyplacení provize na 1000Kè Èlenovi, po jeho zažádání do 60 kalendáøních dnù
8. Provize lze vyplatit na bankovní úèet nebo složenkou
9. Provozovatel dbá na to, aby zajistil co nejvyšší poèet reklamních emailu
10. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat úcet Èlenovi, jehož chování je vulgární vuci provozovateli nebo inzerentùm
11. Provozovatel nezarucuje výši výdìlku pres penizezaemail.cz
12. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat Èlenovi úèet pøi porušení tìchto podmínek
13. Provozovatel se zavazuje pøipsat Clenovi provizi pri potvrzení pøeètení emailu ve výši 0,5Kè – 8Kè
14. Výše provize vždy závisí na konkrétním obchodním sdìlení a provozovatel si vyhrazuje právo nastavovat jejich výši dle vlastního uvážení
15. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv zmìnit znìní tìchto všeobecných obchodních podmínek bez upozornìní Èlena

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 30.9.2012

Copyright 2008-2015 Všeobecné obchodní podmínky